Zdobądź dofinansowanie na wczasy

Nasz ośrodek posiada niezbędne uprawnienia do przyjmowania osób z grupą inwalidzką. Nasza profesjonalna kadra rehabilitantów czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń ogólnokondycyjnych, gimnastyki i marszobiegów. W ofercie znajdują się także masaże rehabilitacyjne.

Oferta turnusów rehabilitacyjnych obejmuje dokładnie takie same usługi, które przysługują innym kuracjuszom przebywającym w ośrodku na wczasach zdrowotnych. Jedyną różnicą jest to, że osoby udające się na turnus rehabilitacyjny mogą uzyskać na niego dofinansowanie.

Wymagane dokumenty
  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Termin załatwienia

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są o każdym czasie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna dot. dofinansowania

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:
1. posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu*; weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
3. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
4. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
5. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. nie przekracza, kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 11 grudnia 2007 r. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.)

* w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Ważna informacja dla gości przyjeżdżających na najbliższe turnusy!

Stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w naszym ośrodku, każdy pokój przed przyjęciem nowych gości jest dezynfekowany za pomocą zamgławiania środkiem Invexol. W związku z tym zakwaterowanie nowych gości zaczynamy od godz. 15.00, a pierwszy posiłek to kolacja od 17.30.

W miarę możliwości prosimy o zabieranie z sobą na turnus mat do ćwiczeń.